ЗАКОНИ

Инспекторат одбране у раду примењује следеће законе из своје надлежности:

 1. Закон о одбрани
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_odbrani.html

 2. Закон о Војсци Србије
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vojsci_srbije.html

 3. Закон о војној, радној и материјалној обавези
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vojnoj_radnoj_i_materijalnoj_obavezi.html

 4. Закон о цивилној служби
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_civilnoj_sluzbi.html

 5. Закон о родној равноправности
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti.html

 6. Закон о заштити од пожара
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html

 7. Закон о општем управном поступку
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-opstem-upravnom-postupku.html

 8. Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 
  https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/36/5/reg

 9. Закон о  смањењу ризика од  катастрофа и управљању  ванредним ситуацијама
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-smanjenju-rizika-od-katastrofa-i-upravljanju-vanrednim-situacijama.html

 10. Закон о државним службеницима
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnim_sluzbenicima.html

 11. Закон о раду
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html

 12. Закон о тајности података
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_tajnosti_podataka.html

 13. Закон о буџету Републике Србије за 2022 годину
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-budzetu-republike-srbije.html

 14. Закон о буџетском систему
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html

 15. Закон о јавним набавкама
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-javnim-nabavkama.html

 16. Закон о државном премеру и катастру
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnom_premeru_i_katastru.html

 17. Закон о планирању и изградњи
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html

 18. Закон о безбедности и здрављу на раду
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.html

 19. Закон о забрани дискриминације 
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zabrani_diskriminacije.html

 20. Закон о спречавању злостављања на раду
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sprecavanju_zlostavljanja_na_radu.html

 21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_stanovnistva_od_izlozenosti_duvanskom_dimu.html

 22. Закон о заштити животне средине
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_zivotne_sredine.html

 23. Закон о заштити узбуњивача
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_uzbunjivaca.html

 24. Закон о ветеринарству
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_veterinarstvu.html

 25. Закон о метрологији
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_metrologiji.html

 26. Закон о здравственој заштити
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenoj_zastiti.html

 27. Закон о војном образовању
  https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/36/1

 28. Закон о науци и истраживањима
  https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/49/1

 29. Закон о патентима
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_patentima.html

 30. Закон о ваздушном саобраћају
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-vazdusnom-saobracaju-republike-srbije.html

 31. Закон о безбедности саобраћаја на путевима
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_saobracaja_na_putevima.html

 32. Закон о архивској грађи и архивској делатности
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-arhivskoj-gradji-i-arhivskoj-delatnosti.html

 33. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html

 34. Закон о инспекцијском надзору
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_inspekcijskom_nadzoru.html