ПОСТУПАЊE У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Поступање Инспектората одбране произилази из одредби Закона о одбрани и Правилника о инспекцијском надзору („Службени војни лист“, број 1/19).

Правилником о инспекцијском надзору уређује се рад Инспектората одбране у вршењу послова инспекцијског надзора у области одбране и друга питања од значаја за инспекцијски надзор.

Инспекторат одбране врши инспекцијски надзор у области одбране, над актима и радњама надзираних субјеката у погледу поштовања закона, других прописа и општих аката, с циљем да се превентивним деловањем и/или налагањем мера, обезбеди законито поступање надзираних субјеката.

Инспекторат одбране спроводи инспекцијски надзор на основу Годишњег плана инспекцијских надзора, по областима инспекцијског надзора, за које је овлашћен Законом и посебним законима, који су означени степеном тајности „ПОВЕРЉИВО“  и не објављују се.

Записник о извршеном инспекцијском надзору обавезно садржи опис утврђеног чињеничног стања са констатацијом законитог поступања (позитивна решења) и навођењем незаконитости и неправилности и правног основа за утврђивање тих незаконитости и неправилности (пропусти), по елементима или садржајима из области инспекцијског надзора; закључак – оцену, за утврђено стање из области инспекцијског надзора; наложене мере надзираном субјекту и субјекту који није био надзирани субјект а коме су наложене мере, из области инспекцијског надзора са роком за поступање и обавезу надзираног субјекта да извештава Инспекторат одбране о реализацији наложених мера и рок за извештавање.

Ако надзирани субјект не отклони записником утврђене незаконитости, неправилности или недостатке у раду, руководилац инспекције доноси Решење којим налаже мере и одређује рок за њихово отклањање.

Против решења руководиоца инспекције може се изјавити жалба главном инспектору. Ако је главни инспектор примењујући овлашћења руководиоца инспекције вршио инспекцијски надзор и донео решење којим налаже мере надзираном субјекту односно другим субјектима, против тог решења жалба се изјављује министру одбране, у року од 15 дана од дана достављања решења.

Инспекторат одбране поступа и по представкама правних и физичких лица уколико се тичу надлежности Инспектората одбране. Представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе. У зависности од садржаја представке спроводи се инспекцијски надзор, о чему се писмено обавештава подносилац представке. Када је за поступање надлежан други орган, представка се доставља надлежном органу, о чему се обавештава подносилац.

Инспекторат одбране о свом раду редовно извештава председника Републике и министра одбране. Извештају о раду су означени степеном тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“  и не објављују се.