ФУНКЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ

Инспекторат одбране је носилац инспекцијске функције у Минстарству одбране и Војсци Србије, која обухвата:

 • инспекцијски надзор стања и способности Војске Србије и рада Министарства одбране;
 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује рад Министарства одбране и Војске србије, радни односи професионалних припадника Војске Србије у Војсци Србије и распоређених у Министарство одбране, општи управни поступак и посебни управни поступци;
 • инспекцијски надзор у области материјалног и финансијског пословања;
 • инспекцијски надзор у области грађевинске делатности;
 • инспекцијски надзор припрема за одбрану и обавеза одбране и
 • инспекцијски надзор у области заштите.

Надлежност Инспектората одбране прописана је чланом 16. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон, 104/2009 - др. закон, 10/2015 и 36/2018), који регулише да Инспекторат одбране обавља инспекцијске послове у вези са извршавањем закона у области одбране и од значаја за одбрану и Војску Србије, прописа донетих на основу тих закона, планова и мера државних органа, организација и Војске Србије, као и друге послове одређене законом, а који се односе на:

 1. припреме за одбрану;
 2. спровођење одлука и аката органа управљања системом одбране;
 3. инспекцијски надзор над оперативним и функционалним способностима команди, јединица и установа Војске Србије, по одобрењу или налогу председника Републике;
 4. инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: рад Министарства одбране и Војске Србије; радни односи професионалних припадника Војске Србије у Војсци Србије и распоређених у Министарство одбране; општи управни поступак и посебни управни поступци;
 5. инспекцијски надзор над организацијом телекомуникационо-информатичког обезбеђења, криптозаштите и других облика заштите информација у Министарству одбране, Војсци Србије и другим субјектима од значаја за одбрану;
 6. инспекцијски надзор материјалног и финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника у Министарству одбране и Војсци Србије;
 7. инспекцијски надзор над применом закона, других прописа, стандарда одбране и техничких захтева за производе у области грађевинске делатности у Министарству одбране и Војсци Србије;
 8. инспекцијски надзор над применом прописа о: безбедности и здрављу на раду; забрани дискриминације; равноправности полова; заштити од злостављања на раду; заштити од изложености запослених дуванском диму на радном месту и у радној околини; заштити животне средине; заштити од пожара и експлозија; заштити животиња, намирница и предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије (ветеринарска заштита); заштити и безбедности у метролошкој делатности;
 9. инспекцијски надзор над применом прописа о заштити животне средине у војним постројењима и војним складиштима;
 10. инспекцијски надзор над применом прописа којима је уређена здравствена заштита војних осигураника и рад војноздравствених установа;
 11. друге послове одређене посебним законом или на захтев надлежног органа.

Ови послови се врше у складу са Законом о одбрани и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски надзор.