ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ИНСПЕКТОРА

Овлашћења и обавезе из Закона о одбрани, прописане су чланом 17. Закона, који регулише да у вршењу послова инспекцијског надзора инспектор и друго лице овлашћено за обављање послова инспекцијског надзора, има право и дужност да:

 1. врши проверу спровођења одлука и аката органа управљања системом одбране;
 2. врши увид у документа која се односе на припреме снага одбране за одбрану;
 3. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
 4. прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, предмете и робу;
 5. узима изјаве и по потреби писана изјашњења од руководиоца и службених лица надзираног органа о чињеницама и подацима значајним за потпуно утврђивање чињеничног стања;
 6. захтева да се доставе извештаји, подаци, акти и друга документација и одреди примерен рок за достављање;
 7. захтева достављање, узме или задржи општи или појединачни акт надзираног органа који је предмет инспекцијског надзора, а чија тачност се у случају да се не ради о оригиналу акта потврђује потписом руководиоца и печатом надзираног органа;
 8. наложи отклањање утврђених недостатака у плановима одбране или у спровођењу прописаних мера и радњи за извршавање задатака из Плана одбране Републике Србије и појединачних планова;
 9. наложи обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима одбране до доношења одлуке надлежног органа;
 10. изда налоге, односно забране у складу са законом;
 11. наложи командама, јединицама и установама Војске Србије и органима државне управе и осталим носиоцима планирања да поднесу извештај о стању својих одбрамбених припрема;
 12. наложи обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи у опасност живот и здравље људи или имовина до доношења одлуке надлежног органа;
 13. изврши ванредни надзор одмах по сазнању за сваку смртну, тешку или колективну повреду на раду и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље на раду, као и приликом избијања пожара или експлозија и утврди узроке тих догађаја о чему саставља записник са налазом и оценом о узроцима догађаја и налаже мере које се без одлагања морају предузети;
 14. пружа стручну помоћ надзираном органу;
 15. подноси предлоге за покретање дисциплинске, прекршајне и кривичне одговорности и одговорности за привредни преступ, у складу са законом;
 16. предузима друге мере и радње за које је законом и другим прописом овлашћен;
 17. наложи отклањање утврђене повреде закона и других прописа;
 18. обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.

Законом о одбрани је прописано да су налози инспектора и других лица овлашћених за обављање послова инспекцијског надзора обавезујући, а прописане су и казнене одредбе за непоступање по налогу тих лица.