ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ

Инспекторат одбране је орган управе у саставу Министарства одбране који обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у области одбране и од значаја за одбрану и друге послове одређене законом.

Инспекторат одбране је обавља послове инспекцијског надзора у вези са извршавањем закона у области одбране и од значаја за одбрану и Војску Србије, прописа донетих на основу тих закона, планова и мера државних органа, организација и Војске Србије, као и друге послове одређене Законом о одбрани, у складу са Законом о одбрани и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски надзор.